fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden GrowingFuture

 

Vindplaats: website growingfuture.nl

 

Artikel 1 – werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en GrowingFuture, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

 

Artikel 2 – totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van de zijde van GrowingFuture zijn herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever aan GrowingFuture.

 

Artikel 3 – geen arbeidsovereenkomst

GrowingFuture en opdrachtgever wensen uitsluitend te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen voorkomen.

 

Artikel 4 – vrijwaring

GrowingFuture zal gedurende de looptijd van de overeenkomst als ondernemer zijn

ingeschreven bij de KvK. GrowingFuture verplicht zich aan alle eisen te voldoen die gelden ten aanzien van het ondernemerschap. GrowingFuture ontvangt de betalingen als een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Over deze vergoeding wordt door GrowingFuture omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Eventuele (andere) belastingclaims, verschuldigde sociale verzekeringspremies, boetes en/of interest voortvloeiende uit de overeenkomst zijn geheel, zonder uitzondering, voor rekening van GrowingFuture.

 

Artikel 5 – tarieven

De overeengekomen tarieven zijn exclusief btw, vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door GrowingFuture worden gewijzigd. In geval van prijsverhoging is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 – verzuim

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht van de wet, deze voorwaarden dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft GrowingFuture het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever kenbaar te maken zulks onverminderd het recht van GrowingFuture op schadevergoeding. Voorts heeft GrowingFuture alsdan het recht om de geleverde documenten middels een tot de opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de overeenkomst ontbonden, onverminderd, wederom, het recht van GrowingFuture op schadevergoeding.
 2. In gevallen dat:
 • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, en verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 • de opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • de opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;
 • GrowingFuture uit mededelingen van of namens de opdrachtgever moet afleiden dat deze tekort zal schieten in de nakoming van zijn verbintenissen;
 • GrowingFuture goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten, en de opdrachtgever vervolgens niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning van de zijde van GrowingFuture, met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
 • vaststaat dat nakoming van de verbintenissen door de opdrachtgever zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; heeft GrowingFuture de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. Indien een dergelijke zekerheid niet binnen een door GrowingFuture aan te geven redelijke termijn wordt gesteld, dan heeft GrowingFuture het recht de overeenkomst te ontbinden zulks onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan.

 

Artikel 7 – schade

GrowingFuture is nimmer tot enig andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag vermeerderd met het eigen risico waarvoor GrowingFuture, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, zich heeft verzekerd, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.

 

Artikel 8 – betaling

 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, een en ander door de GrowingFuture te bepalen. Na 14 dagen volgt een betalingsherinnering.
 • Bij overschrijding van de termijn van 21 dagen wordt 1,5% rente per maand in rekening gebracht, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist.
 • Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door GrowingFuture gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.
 • Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen dan wel anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle daartoe ontstane kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 150,00

 

Artikel 9 – intellectueel eigendom

 • Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom ter zake van door GrowingFuture aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, komen uitsluitend toe aan GrowingFuture.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan door GrowingFuture ontwikkelde trainingsprogramma, concepten, methodieken, projecten, modellen, materialen e.d. aan derden ter hand te stellen, tenzij GrowingFuture schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Het reproductierecht op cursusmateriaal berust bij GrowingFuture. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databank of op enige andere manier aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GrowingFuture. Bij overtreding van deze bepaling is GrowingFuture gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en schadevergoeding te eisen.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door GrowingFuture verzorgde cursus, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf, of wel in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GrowingFuture.
 • Opdrachtgever garandeert jegens GrowingFuture dat haar medewerkers, overige contractspartners die mede werkzaam of betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, dan wel deelnemers die betrokken zijn met de uitvoering van activiteiten voortvloeiend uit de overeenkomst deugdelijk geïnformeerd zijn over en zich conformeren aan de algemene voorwaarden in het algemeen en aan specifiek de in dit artikel genoemde voorwaarden.
 • In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen onverminderd de overige rechten die GrowingFuture geldend kan maken.

 

Artikel 10 – geschillen

Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Artikel 11 – toepasselijk recht

Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.

Chat openen
Stuur ons een Whatsappbericht!
Hallo! 👋
Hoe kunnen we je helpen?